Transparència

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Amb la finalitat de ser transparent, proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon treballa per la transparència i el bon govern.

Accés a la informació

Podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica enviant un correu electrònic a l’adreça següent:

mancomunitat@valldecamprodon.org

El procediment administratiu d’accés a la informació pública s’ha d’ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l’Administració ha de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies.

En la sol·licitud ha de constar com a mínim:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Raó social / adreça
  • Informació precisa a la qual es vol tenir accés, amb el màxim detall possible per a la seva correcta gestió.
  • Motiu de la sol·licitud