Carta del paisatge

Estat de la línia de treball: vigent / pendent accions

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la Vall al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen. El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn. En el cas de la Vall de Camprodon, es tracta de la primera carta del paisatge que s’elabora a les comarques de muntanya de Catalunya, fet que la converteix en un referent al nostre país.

 

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

Diagnosi de les dinàmiques del paisatge a la Vall de Camprodon.

Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la Vall de Camprodon.

La Carta inclou 16 compromisos que es desenvoluparan fins al bienni 2013-2014. En termes pressupostaris, la Carta del Paisatge comportarà una despesa bàsica o inicial de més de 175.000 euros, a banda de les inversions a realitzar en tasques d’execució com ara la recuperació de patrimoni arquitectònic o bé aquelles que afecten privats. El finançament d’aquest projecte s’anirà concretant compromís a compromís, ja que la responsabilitat de cada acció recau en agents diferents, siguin administracions, entitats o empreses privades. En tots els casos, les entitats compromissàries compten amb una persona tècnica que assumeix el suport per a l’assoliment dels objectius.


Avaluació i diagnòstic del paisatge de la Vall

La Carta del paisatge ha estat impulsada per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon – que agrupa els municipis de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter- i hi ha contribuït amb un 50 % el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Els treballs es van iniciar amb una primera fase de diagnòstic del territori.

Per fer el diagnòstic, es va analitzar el paisatge de la Vall des de diferents punts de vista (vegetació, planejament urbanístic, connectivitat ecològica, usos del sòl, estructura del poblament o llocs amb valors històrics, culturals i arquitectònics, entre molts d’altres) per tal de caracteritzar els valors i dinàmiques del paisatge, i identificar els riscos que comprometen o poden comprometre en el futur la qualitat paisatgística de la Vall. Amb aquesta diagnosi complerta, es partia d’una base sobre la qual plantejar els objectius de qualitat paisatgística, extrets en part del mateix procés d’observació i, també, del procés de participació que es va obrir i que va conduir a la redacció col·lectiva del pla de gestió del paisatge, en el que es concreten les accions específiques que cal emprendre per a assolir els objectius marcats.


Els 16 compromisos de la Carta

El pla de gestió resultant de tot el procés inclou 16 compromisos:

1. Encarregar l’elaboració d’unes ordenances municipals conjuntes que tractin la dimensió paisatgística segons la diagnosi de la Carta del Paisatge i els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de Paisatge de la província de Girona, amb el compromís d’aprovar-les.

2. Encarregar l’elaboració d’un catàleg de béns paisatgístics que inventariï i doti de protecció legal tots els elements i paratges de més valor (miradors, camins paisatgístics, arbres monumentals, etc.), amb el compromís d’aprovar-lo.

3. Fomentar la recuperació de pastures i prats de dall, per mitjà d’un pla de viabilitat.

4. Encarregar l’elaboració d’un manual de bones pràctiques per a les intervencions en el patrimoni arquitectònic rural de la Vall de Camprodon.

5. Restaurar i revalorar elements clau del patrimoni arquitectònic i històric de la Vall que es troben en perill.

6. Promoure la recreació / recuperació integral d’una església romànica a decidir (pintures murals internes i externes, mobiliari, catifes…) així com el paisatge medieval del seu entorn.

7. Elaborar un pla especial de protecció dels camins públics (històrics, ramaders, rals, etc.) de la Vall.

8. Unificar la senyalització de la xarxa principal de camins de la Vall perquè sigui més simple, clara i entenedora.

9. Encarregar, publicar i difondre unes directrius paisatgístiques de bones pràctiques per al sector turístic de la Vall.

10. Promoure la incorporació de criteris ambientals i paisatgístics en els establiments turístics.

11. Organitzar i executar un programa de formació específica per als agents turístics (restaurants, hotels i càmpings) com a primers receptors de la majoria de visitants a la Vall.

12. Traduir la diagnosi realitzada a la primera fase de la Carta del Paisatge en materials didàctics per a ser utilitzats als centres educatius de la Vall de Camprodon.

13. Promoure la restauració paisatgística de les àrees afectades per les pistes de l’estació d’esquí de Vallter 2000.

14. Promoure la restauració paisatgística de la planta trinxadora i de les àrees d’abassegament de Tregurà (pedrera de Setcases).

15. Dissenyar un dispositiu permanent que permeti, de manera semestral, elaborar, executar i avaluar una estratègia de millora i revalorització paisatgística conjunta, basada en petites actuacions identificades en els llocs de més sensibilitat i visibilitat.

16. Dur a terme el seguiment de l’execució de les accions de la Carta i l’avaluació del grau de compliment dels compromisos; fer difusió periòdica de les mesures empreses i dels resultats assolits a mesura que es donin.


La Carta, expressió del compromís col·lectiu

Un dels principals valors d’aquest document estratègic és el fet de ser fruit de la voluntat col·lectiva i expressió del compromís de tots els agents del territori. Així, bona part dels compromisos que s’hi expressen no són accions a impulsar únicament des de l’administració sinó que són les pròpies entitats del territori les que se’n fan responsables.

Entre els agents compromissaris i els col·laboradors hi ha:

 • Mancomunitat de la Vall de Camprodon
 • Ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter
 • Govern de la Generalitat, a través dels següents Departaments: Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Medi Ambient i Habitatge; Innovació, Universitats i Empresa; Educació
 • Diputació de Girona. Àrea de Medi Ambient; Àrea de Cultura
 • Consell Comarcal del Ripollès
 • Consorci Ripollès Desenvolupament
 • Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
 • Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura
 • Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès
 • Agrupació de Defensa Forestal Vall de Camprodon
 • Associació de Propietaris de Finques Rústiques Vall de Camprodon
 • Associació cultural i gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon
 • Cooperativa Ramadera de Molló, SCCL
 • Grup de Muntanya Vall de Camprodon
 • CEA Alt Ter
 • Vallter S.A.
 • Productes Figueres
 • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
 • Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
 • Col·legi d’Aparelladors de Girona

Tant el procés de redacció com la posada en marxa i desplegament de la Carta del Paisatge compten amb l’assessorament i el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.


Seguiment de les accions desplegades i la millora contínua

La Carta del Paisatge preveu, en el darrer dels compromisos expressats (n. 16), el seguiment i difusió de les accions a desplegar. Així, de manera periòdica, es farà saber tant als agents implicats com a l’opinió pública, quines accions estan en procés, quines s’han assolit i quins són els agents que s’hi han involucrat per tal de fer-les possibles.

La Carta preveu igualment un dispositiu permanent (n. 15) que analitza sistemàticament l’estat del paisatge, de manera que si es donés qualsevol incidència puntual, es pugui actuar de manera immediata per evitar impactes no desitjats sobre el paisatge. Aquest dispositiu es complementa amb la Comissió de Paisatge, recentment creada i formada pels representants dels 6 municipis.