Projecte de desenvolupament rural integral

Estat de la línia de treball: vigent

Des de desembre de 2008 fins a juliol de 2013, l’AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon desenvolupa un projecte de desenvolupament rural integrat a la Vall de Camprodon. Les accions realitzades en aquest període de temps han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon, tot i la finalització del període de subvenció, continua treballant i desenvolupant les línies estratègiques d’acció del Pla de Treball de Desenvolupament Rural a la Vall de Camprodon, fins al dia d’avui, a través de l’Àrea tècnica de desenvolupament rural, territori i paisatge.

 • AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon

  Període: de desembre de 2008 a juliol de 2013.

  En un escenari de promoció de l’ocupació en els àmbits territorials i locals, el Govern de la Generalitat de Catalunya posava a disposició de les administracions locals un conjunt de programes de desenvolupament local, per tal que actuïn com a impulsores de l’ocupació i del desenvolupament al seu territori. Des del Departament d’Empresa i Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), considerant que les administracions locals han de tenir un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del territori. En aquest sentit, el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic i la proximitat al ciutadà els atorga una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar aquest procés. Plaques, mitjans electrònics o audiovisuals, mitjans de comunicació, etc., que les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

  En aquest marc, es va presentar a 2008 el projecte de desenvolupament rural integrat de la Vall de Camprodon, que ha desenvolupat les seves accions, exhaurint el termini màxim que s’atorga a les pròrrogues del programa, i tal com estableix l’article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del Reglament (CE) 1028/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, l’AODL de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon ha estat subvencionada a través del Servei d’Ocupació de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu – Unió Europea, i, com acció a l’empara de l’Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2012, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, també pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb l’annex V de l’Ordre esmentada.

 • AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon

  Període: de juliol de 2013 a l’actualitat.

  Finalitzat el període subvencionat, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon segueix donant continuïtat i desenvolupant el projecte de desenvolupament rural integrat de la Vall de Camprodon, des de l’àrea tècnica de desenvolapment rural, territori i paisatge, consolidant les línies de treballEstat de la línia de treball: vigentDes de desembre de 2008 fins a juliol de 2013, l’AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon desenvolupa un projecte de desenvolupament rural integrat a la Vall de Camprodon. Les accions realitzades en aquest període de temps han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.La Mancomunitat de la Vall de Camprodon, tot i la finalització del període de subvenció, continua treballant i duent a terme les línies estratègiques d’acció del Pla de Treball de Desenvolupament Rural a la Vall de Camprodon, fins al dia d’avui, a través de l’Àrea tècnica de desenvolupament rural, territori i paisatge.AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon.Període: de desembre de 2008 a juliol de 2013.En un escenari de promoció de l’ocupació en els àmbits territorials i locals, el Govern de la Generalitat de Catalunya posava a disposició de les administracions locals un conjunt de programes de desenvolupament local, per tal que actuïn com a impulsores de l’ocupació i del desenvolupament al seu territori. Des del Departament d’Empresa i Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), considerant que les administracions locals han de tenir un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del territori. En aquest sentit, el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic i la proximitat al ciutadà els atorga una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar aquest procés. Plaques, mitjans electrònics o audiovisuals, mitjans de comunicació, etc., que les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu. En aquest marc, es va presentar a 2008 el projecte de desenvolupament rural integrat de la Vall de Camprodon, que ha desenvolupat les seves accions, exhaurint el termini màxim que s’atorga a les pròrrogues del programa, i tal com estableix l’article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del Reglament (CE) 1028/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, l’AODL de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon ha estat subvencionada a través del Servei d’Ocupació de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu – Unió Europea, i, com acció a l’empara de l’Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2012, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, també pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb l’annex V de l’Ordre esmentada. AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon. Període: de juliol de 2013 a l’actualitat. Finalitzat el període subvencionat, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon encara dona continuïtat i desenvolupant el projecte de desenvolupament rural integrat de la Vall de Camprodon, des de l’àrea tècnica de desenvolupament rural, territori i paisatge, consolidant les línies de treball.