Objectius

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon defineix 10 objectius de qualitat paisatgística.

La definició dels objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l’àmbit territorial que abasta la carta del paisatge, han de ser coherents amb els objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides en els catàlegs corresponents de paisatge.

Objectius de qualitat paisatgística de la Vall de Camprodon

1. Un paisatge de muntanya harmònic, sense dissonàncies, net i endreçat, per a tota la Vall de Camprodon.

 • Amb una senyal ètica unificada, clara, atractiva, reduïda al que és necessari, i ben entenedora.
 • Amb amples àmbits tranquils i silenciosos.
 • Amb una protecció efectiva a totes les àrees afectades per qualsevol mena de risc natural.
 • Sense construccions ni infraestructures disharmòniques, dissonants o abandonades.

2. Uns paisatges urbans de qualitat i harmònics, basats en el respecte a les tipologies arquitectòniques pròpies.

 • Amb uns assentaments urbans que evitin ocupar les planes, les obagues i les àrees de riscos naturals.
 • Amb uns perímetres urbans ben definits.
 • Amb unes entrades amables i ben definides.
 • Amb tots els edificis de més valor degudament restaurats.

3. Uns paisatges fluvials de qualitat, amb aigües netes, boscos de ribera amples i ben estructurats.

 • Sense deixalles, ni abocaments de runes ni aigües residuals.
 • Sense rescloses abandonades.
 • Sense trams artificialment secs.
 • Sense plantes invasores.
 • Amb el valor màxim de l’índex ECOSTRIMED al llarg dels seus cursos.
 • Amb accessos en els indrets idonis.

4. Unes carreteres segures, amb marges i vores ben ateses, sense talussos escapçats de més de 33º d’inclinació, revestits o revegetats, amb les visuals més atractives degudament protegides.

 • Amb miradors i aparcaments ben dissenyats, emplaçats als llocs més escaients.
 • Amb passos de fauna (per a la fauna silvestre i els animals domèstics) als llocs que calgui per evitar accidents.
 • Ben articulades amb el sistema de camins de vianants.
 • Que respectin els marges antics i els murs de pedra, sense eixamplaments injustificats.

5. Un patrimoni construït ben conservat i revalorat.

 • Respecte a la tradició arquitectònica pròpia de la Vall.
 • Amb un sistema viari de camins públics que integri la xarxa de camins històrics, ramaders i rals.
 • Amb els elements patrimonials menors (cabanes, fonts, bancs, etc.) ben conservats.

6. Uns paisatges de prats de dall i de pastura extensos, bells i productius, ben gestionats.

 • Sense pastures abandonades que s’envaeixin de matollars o s’embosquinin.
 • Sense pastura excessiva que pugui arribar a calcigar o erosionar els sòls.

7. Uns paisatges forestals harmònics i de qualitat.

 • Amb tots els pocs rodals de bosc madur que resten ben protegits.
 • Amb uns boscos equilibrats i ben estructurats, on dominin sempre les espècies arbòries pròpies del país.
 • Sense acumulacions de biomassa en les àrees de més risc d’incendi.
 • Amb els accessos motoritzats degudament controlats.

8. Uns equipaments i instal·lacions turístiques de qualitat ben harmonitzades en el paisatge.

 • Amb emplaçaments i dimensions adequats, i amb materials, textures i colors harmònics.
 • Amb les mesures ambientals necessàries per minimitzar els residus i efluents, el consum d’aigua i energia o els sorolls.
 • Amb l’entorn, les pistes i els accessos de l’estació d’esquí adequadament integrats.

9. Una població que conegui, estimi i respecti el paisatge com un bé col·lectiu.

 • Amb uns agents turístics i restauradors ben formats, que ajudin a millorar i a promoure el coneixement i l’estima dels trets i valors del paisatge de la Vall.
 • Amb una població escolar educada en els valors i les funcions del paisatge per poder promoure’n el respecte.
 • Amb unes entitats locals i uns ajuntaments i una mancomunitat compromesos a tirar endavant els compromisos d’aquesta Carta del Paisatge.

10. Amb unes administracions públiques supramunicipals que assumeixin tots aquests objectius de qualitat paisatgística i els tinguin degudament en compte en totes les actuacions que promoguin a la Vall d’ara endavant.