La carta del paisatge

El Conveni europeu del paisatge, defineix paisatge com aquella àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o humans.

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la Vall al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen.

El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn.

En el cas de la Vall de Camprodon, es tracta de la primera carta del paisatge que s’elabora a les comarques de muntanya de Catalunya, fet que la converteix en un referent al nostre país.


Cartes del paisatge

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge.
La carta del paisatge no és una simple declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats.

Més informació