Documents i equip redactors

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon està formada per dos documents:

  • Diagnosi de les dinàmiques del paisatge a la Vall de Camprodon
  • Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la Vall de Camprodon.

Direcció tècnica de l’equip redactor: Josep Maria Mallarach, consultor ambiental.

Enllaços als documents


Equip redactor

  • Direcció tècnica: Josep Maria Mallarach.
  • Equip redactor: Josep Maria Mallarach, consultor ambiental; Santi Llagostera, arquitecte; i, Albert Albertí, geògraf
  • I la col·laboració de: Núria Puigdevall, ambientòloga; i, Emma Soy, enginyera agrícola.

Suport

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon ha comptat amb el suport del Departament de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Observatori del Paisatge.