Accions

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon proposa 16 accions específiques que cal emprendre per part dels diversos agents, de forma coordinada, a fi d’assolir els objectius de qualitat paisatgística definits.

Accions de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

1. Encarregar l’elaboració d’unes ordenances municipals conjuntes que tractin la dimensió paisatgística segons la diagnosi de la Carta del Paisatge i els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de Paisatge de la província de Girona, amb el compromís d’aprovar-les.

2. Encarregar l’elaboració d’un Catàleg de Béns Paisatgístics que inventariï i doti de protecció legal tots els elements i paratges de més valor (miradors, camins paisatgístics, arbres monumentals, etc.), amb el compromís d’aprovar-lo.

3. Fomentar la recuperació de pastures, prat i prats de dall, per mitjà d’un pla de viabilitat.

4. Encarregar l’elaboració d’un manual de bones pràctiques per les intervencions en el patrimoni arquitectònic rural de la Vall de Camprodon.

5. Restaurar i revalorar elements clau del patrimoni arquitectònic i històric de la Vall que es troben en perill.

6. Promoure la recreació / recuperació integral d’una església romànica a decidir (pintures murals internes i externes, mobiliari, catifes…) així com el paisatge medieval del seu entorn.

7. Elaborar un Pla Especial de protecció dels camins públics (històrics, ramaders, rals, etc.) de la Vall.

8. Unificar la senyalització de la xarxa principal de camins de la Vall per tal que sigui més simple, clara i entenedora.

9. Encarregar, publicar i difondre unes directrius paisatgístiques de bones pràctiques per al sector turístic de la Vall.

10. Promoure la incorporació de criteris ambientals i paisatgístics en els establiments turístics.

11. Organitzar i executar un programa de formació específica per als agents turístics (restaurants, hotels i càmpings) com a primers receptors de la majoria de visitants a la Vall.

12. Traduir la Diagnosi realitzada a la primera fase de la Carta del Paisatge en materials didàctics per ser utilitzats als centres educatius de la Vall de Camprodon.

13. Promoure la restauració paisatgística de les àrees afectades per les pistes de l’estació d’esquí de Vallter 2000.

14. Promoure la restauració paisatgística de la planta trinxadora i de les àrees d’abassegament de Tregurà (pedrera de Setcases).

15. Dissenyar un dispositiu permanent que permeti, de manera semestral, elaborar, executar i avaluar una estratègia de millora i revalorització paisatgística conjunta, basada en petites actuacions identificades en els llocs de més sensibilitat i visibilitat.

16. Dur a terme el seguiment de l’execució de les accions de la Carta i l’avaluació del grau de compliment dels compromisos; fer difusió periòdica de les mesures empreses i dels resultats assolits a mesura que es donin.